KOFFIE AMBACHTELIJK GEBRAND IN GENT

VERKOOPSVOORWAARDEN


ALGEMEEN

De website www.vandekerckhove1854.be is eigendom van Vandekerckhove’s Koffiehandel bvba.

Vandekerckhove’s Koffiehandel bvba. 
Brabantdam 55, 9000 Gent. 
BTW nummer is BE 0406.884.910.
Bankrekeningnummer: BE47 4460 0720 1180

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst zoals hieronder beschreven.
Wanneer er een bestelling wordt geplaatst, verklaart de gebruiker dat hij of zij achttien jaar of ouder is.
Indien u vragen of opmerkingen heeft over uw bestelling of de producten en diensten die wij aanbieden, gelieve ons te bellen op het nummer +32 (0) 9 225 81 89 (van 9u - 17u) of een email te sturen naar hallo@vandekerckhove1854.be .


INHOUD

Onder ‘inhoud’ verstaan wij alle producten, teksten, afbeeldingen, omschrijvingen en andere data vermeld op deze website. Ook de selectie, samenstelling en overeenkomst behoren hiertoe.
We kunnen niet garanderen dat de inhoud geen vergissingen, weglatingen of typografische fouten bevat of dat de informatie altijd up-to-date is.
We hebben het recht om de inhoud op elk moment aan te passen, te veranderen of te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving. Wanneer een wezenlijke wijziging aan een product wordt aangebracht tijdens het bestellingsproces zal de koper onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. De inhoud is niet bindend en is louter bedoeld voor informatieve doeleinden.
De inhoud van deze website, afbeeldingen, logo’s, tekeningen, foto’s, data, productnamen, teksten, enz. zijn beschermd door het wereldwijd auteursrecht en andere eigendomsrechten en verdragsbepalingen.

Offertes, aanvaarding van de bestelling en prijzen
Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

Alle prijzen van producten en diensten op deze website zijn aangegeven in Euro en zijn inclusief btw (6% of 21%). Transportkosten, taxen en andere heffingen zijn niet inbegrepen, tenzij dit anders vermeld staat of expliciet overeengekomen is door een schrijven.
Verzendingskosten worden toegevoegd na het plaatsen van een bestelling en de betaling kan uitgevoerd worden door de mogelijkheden die worden aangegeven tijdens het bestellingsproces. De datum dat de te betalen som op de bankrekening van Vandekerckhove's Koffiebranderij staat, wordt aangenomen als de datum van de betaling.

Alle aanbiedingen van Vandekerckhove's Koffiebranderij zijn vrij van verplichtingen. Vandekerckhove's Koffiebranderij kan op elk moment prijzen veranderen zonder voorafgaande kennisgeving. De facturatie gebeurt op basis van het bedrag op de orderbevestiging. Als de product- en dienstenprijzen zouden stijgen tussen de datum van bestelling en de uitvoering van de bestelling, heeft de koper het recht om de bestelling of de overeenkomst te annuleren binnen 14 dagen nadat Vandekerckhove's Koffiebranderij de prijsverhoging heeft bekend gemaakt.


LEVERING

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.
De koper is verantwoordelijk voor alle bijkomende taxen en heffingen. Vandekerckhove's Koffiebranderij kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor alle vergoedingen die worden gehoffen door een derde partij.


OVERMACHT

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.


WAARBORG

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden.
Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.


VERZAKINGSRECHT

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar Vandekerckhove's Koffiebranderij, Brabantdam 55, 9000 Gent (België). Producten kunnen enkel teruggezonden worden na toestemming van Vandekerckhove's Koffiebranderij en moeten vergezeld zijn van de factuur. Het product zal dan vervangen of terugbetaald worden (zie 'retour'), afhankelijk van de beschikbaarheid van het product en de wens van de klant.


PERSOONSGEGEVENS

Wanneer er producten of diensten worden gekocht, gaat de koper er expliciet mee akkoord dat zijn/haar persoonlijke data kan gebruikt worden voor administratieve doeleinden, zoals het aanmaken en bijhouden van een klantendatabase, het bijhouden van bestellingen, verzendingen en facturen, en het nakijken van solvabiliteit. Persoonlijke data zal enkel verwerkt worden voor promotionele doeleinden, persoonlijke reclame en/of andere (re)marketing doeleinden.
Vandekerckhove's Koffiebranderij zal deze persoonlijke informatie nooit doorgeven aan derde partijen, tenzij dit expiciet wordt aangevraagd door gerechtelijke autoriteiten of wanneer het wettelijk verplicht is om dat te doen. De koper heeft op elk moment het recht om zijn/haar persoonlijke informatie aan te passen of te bekijken. De koper heeft eveneens het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor directe marketing initiatieven. Voor meer informatie hieromtrent kan de koper contact opnemen met de Privacycommissie in Brussel.


BEWIJS

Binnen het kader van hun relaties aanvaarden de betrokken partijen het elektronisch bewijs.


SCHEIDBAARHEID

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.
Vandekerckhove's Koffiebranderij is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden via de website bekendgemaakt.


TOEPASSELIJK RECHT

Alle overeenkomsten afgesloten met verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.